Definities

Deze lijst begrippen en definities dient ter ondersteuning van de stukken op deze blog. Deze lijst wordt in de komende tijd nog verder uitgebreid en bijgewerkt.

Deze begrippen dienen als uitbreiding op het bestaande maatschappelijke begrippenkader, dat zeer eenzijdig (post-)modernistisch is,of beter gezegd te eenzijdig geënt is op de destructieve zaken uit het verlichtingsdenken. Het heeft als doel de  maatschappelijke discussies van de noodzakelijke vitaliteit en vernieuwing te voorzien.

Antigravitoir

Een inspanning  is antigravitoir wanneer het ingaat tegen de waarschijnlijkheid en de natuurlijke neiging van systemen om chaotischer te worden wanneer men er geen energie in stopt.

Beschaving

Beschaving is de manier waarop een volk haar natuurlijke drang tot overleven en overstijgen onbewust omzet in haar set beschavingsidealen, resulterend in politieke instituties, wetenschap, kunst en cultuur, welke uniek is voor ieder volk.

Beschavingsidealen

Beschavingsidealen zijn de meest diep gewortelde en hoogste maatstaven van een volk voor haar omgangsvormen, samenleven, samenwerken, bloei en soevereiniteit, voortvloeiend uit en gericht op de primair menselijke drang  tot overleven en overstijgen, en de vervolmaking van haar zelfbeeld.

Beschavingsstrijd

Beschavingsstrijd is de eeuwige strijd die een volk levert temidden van het dynamische krachtenveld waarin het leven van dat volk zich voltrekt, om haar voortbestaan zeker te stellen en daarenboven de eigen idealen te realiseren.

Dissociatiepunt

Het punt in de Keten van Verwantschap waar de onderlinge ervaring van verwantschap en gevoel van verbondenheid omslaat in ervaring van niet-verwantschap en niet-verbondenheid. Grond voor dit omslagpunt is de verschillende volksziel en beschavingsidealen.

Entropie

Entropie is de maat van wanorde of de ontaarding in een systeem. Het is een begrip uit de thermodynamica. Toegepast op menselijke samenlevingen is entropie het vervallen van de samenleving wanneer men er geen, te weinig of verkeerd gerichte inspanning in steekt.

Erfschuld-mythe

Dit is de aangepraatte schuld over echte en vertekende of soms zelfs verzonnen historische feiten waar men door afstand in tijd en betrokkenheid zelf geen deel aan heeft gehad of zelfs maar had kunnen hebben. Dit is de politieke versie van de erfzonde en is een emasculerend verwerpelijk fenomeen.

Etnomasochisme

Etnomasochisme is het plezier ondervinden in het ongegrond aanvallen en kleineren van je eigen etniciteit, natie of volk. Een etnomasochist heeft een pathologische neiging om voortdurend de eigen etniciteit belachelijk te maken en op desctuctieve wijze te bekritiseren. Deze conditie is ontstaan na 1945 en heerst vooral in het Westen.

Godendrang

De eeuwige en nobele strijd voor de realisatie van de nobele waarden en zo jezelf, je (groot-)familie en je volk te verheffen en te worden tot eerbare en voorbeeldige voorouders en de goden als ideaalbeeld na te streven.

Keten van Verwantschap

Dit is de groep mensen die met elkaar verbonden en (in de brede zin van het woord) verwant zijn. Deze verwantschap kent twee richtingen. Het loopt van individu via familie en gemeenschap naar volk. Daarnaast kent het een richting in de tijd. Korter gezegd, wij zijn verbonden met onze voorouders en via onze voorouders met elkaar. Deze keten van Verwantschap maakt een volk tot een volk met een eigen karakter, waarin individuen weliswaar van elkaar verschillen, maar toch een zelfde volksziel delen.

Maatschappelijke emasculatie

De ondermijning van de vitaliteit en kracht van de samenleving. Steun voor invloeden die de vitaliteit en kracht van de samenleving ondermijnen.

Metapolitiek

Metapolitiek is de beschouwing van en over de staatsvorm en de fundamentele principes die aan een samenleving ten grondslag liggen, vanuit de wetenschap dat deze beschouwing niet uit het niets gecreëerd wordt, maar voortvloeit uit de archetypische ideeën en mythen van een volk en de wil en handelingen die hier de praktische manifestaties van zijn.

Non-interventie principe

Ieder volk heeft een eigen soevereiniteit en een eigen recht om zichzelf en haar eigenheid te beschermen tegen ongewenste invloeden. De consequentie hiervan is dat men zich niet bemoeit met (ofwel niet intervenieëert in) de interne affaires van volkeren elders in de wereld, dus ook niet indien men het niet eens is met hun waardestelsel. De enige reden voor doorbreking van dit principe is interventie van de ander bij jezelf.

Noords

  • Betrekking hebbend op het noordse volk, zijnde de nazaten van de Germaanse, Keltische, Baltische en Slavische voorouders ruwweg ten noorden van de lijn Alpen-Pyreneeën.
  • Betrekking hebbend op de noordse levensbeschouwing
  • Naar de noordse volksaard.
  • Betrekking hebbend op de landen die het noordse volk al zeer vele generaties bewoont en dus de hare mag noemen.

Noordse volk

Het geheel van mensen ruwweg ten noorden van de lijn Alpen-Pyreneeën die zichzelf noords mogen noemen en die, met inachtneming van alle regionale verschillen, een samenhangend en grotendeels gelijk geheel vormt ten opzichte van andere volkeren. Het noordse volk is een volk van (regionaal gedifferentieerde) volkeren met een erfgoed dat qua geest gelijk is.

Oikofobie

Negatieve gevoelens, aversie of haat voor het eigen land, volk, cultuur en erfgoed.

Strijd

Strijd is het trachten te overwinnen van innerlijke of uiterlijke frictie of conflict met intellectuele, geestelijke, spirituele of fysieke middelen.

Volksziel

De volksziel is het geheel van onbewuste voorkeuren, drijfveren, opvattingen, gedragspatronen en archetypen die de leden van een volk, zoals het noordse volk, gemeenschappelijk hebben.

Wyrd

Wyrd is een concept uit de prechristelijke oudheid van het noordse volk. Het wordt symbolisch voorgesteld als een onmeetbaar geweven web van (levens-)draden waarmee iedereen (mensen, geesten en goden) met elkaar verbonden zijn. Het is een web van levens en patronen die ontspringen in het verleden en, ook al herkennen we het niet altijd, doorwerken in het heden en in datgene wat nog komen gaat. Iedere daad, gedachte en keuze (of de afwezigheid daarvan) weeft een nieuw stuk in dit web en bepaalt mede wat er nog komen gaat. Draden kunnen in de loop van de tijd vervagen of zelfs breken, maar ze behouden altijd hun sporen omdat zij doorleven in dat wat na hen kwam. Het geeft ons een begrip van onze invloed op het leven en de wereld om ons heen en is ook een symbool voor ieders eigen verantwoordelijkheid hierin.

De Noordse metapolitieke beweging gebruikt dit concept in haar niet-religieuze vorm!

Xenofilie

De systematische voorkeur het vreemde ipv het eigene.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s