Grondbeginselen van de Noordse Metapolitieke Beweging

Achtergrond
Ik ben al geruime tijd bezig met de formulering van een metafysische grondslag voor een vernieuwende, revitaliserende metapolitieke beweging die stevig geworteld is in de volksziel van de noordse volkeren (grofweg de nazaten van Keltische en Germaanse voorouders) in Europa.

De grondbeginselen zijn een voortvloeisel uit deze inspanningen, en een uiterst beknopte versie van hetgeen ik in boek-vorm aan het verwerken ben. Deze collectie grondbeginselen zijn nog niet compleet en ik zal het in de komende weken nog verder uitwerken, verfijnen en bijschaven.

Deze grondbeginselen schrijf ik bovendien met de intentie om hier ook zelf concreet mee aan de slag te gaan. In eerste instantie in mijn eigen regio, maar uiteindelijk ook daarbuiten en in samenwerking met andere groepen waarvan ik weet dat ze zeer constructief en grondig bezig zijn.

Elders op deze blog staat een lijst met begrippen en definities en is bedoeld als verheldering van gebruikte begrippen.

Voor de lezer
Voor de lezer wil ik nog, wellicht ten overvloede, vermelden dat elk van deze beginselen in samenhang met de andere punten gezien moeten worden. Het vormt een samenhangend geheel. Het dient, ook hier wellicht ten overvloede, niet als politiek statement, maar als metapolitiek verhaal met een metafysische bodem.

Met deze collectie grondbeginselen beoog ik een behapbaar overzicht te creëren  van de richting en missie van een metapolitieke beweging. Ik wil de lezer een gevoel van missie, doelstelling en strategie geven.

Metapolitieke strategie
Verder wil ik hier duidelijk aangeven dat  het mijn stellige overtuiging is dat men kritisch moet zijn over de ontwikkelingen in onze samenleving en waakzaam moet zijn ten aanzien van onze huidige leidende klasse en instituties. Echter, het is ook mijn stellige overtuiging dat boe-geroep en verwerping van hetgeen verkeerd of ongewenst is, geenszins zoden aan de dijk zet.

De enige manier om succesvol tegen de huidige afbraak van onze samenleving ten strijde te trekken is om zelf iets neer te zetten dat van zichzelf levenskrachtig is, en door haar eigen succes en door de eigen kracht het destructieve deel verdringt.

Kracht en succes schept haar eigen ruimte om in te gedijen. Één afbrekende actie kan één destructieve invloed teniet doen. Maar één eigen opbouwende actie kan meerdere krachten ineens verdringen. Zelf sterk, vol vertrouwen en levenskracht zijn werkt als een magneet. Het trekt datgene en diegenen aan die hier hun toekomst in zien. En zo groeit uit iets kleins uiteindelijk de boom die de eeuwen trotseert. Zo gelieve men deze grondbeginselen te lezen.

Algemene beginselen

 • De Noordse metapolitieke beweging richt zich niet op het veranderen van de wereld, maar enkel op de eigen thuislanden.
 • De Noordse metapolitieke beweging distantieert zich van de politieke dichotomie van links en rechts en wenst ook met geen van beide gassocieerd te worden, niet in haar milde varianten en ook niet in haar extremere varianten.
 • De Noordse metapolitieke beweging tracht de eigen samenleving gezond te maken door vanuit een vernieuwing van fundamentele principes een nieuwe grondlaag te leggen voor deze samenleving.
 • Dit tracht zij te doen door het houden van lezingen, het organiseren van events, het opzetten en uitvoeren van projecten die aan de doelstelling en de grondgedachte bijdragen en door het trainen en opleiden van degenen die deze beweging dragen.
 • De Noordse metapolitieke beweging richt zich niet primair op het afbreken van hetgeen onze samenleving ziek maakt, maar op het zelf creëren en uitbouwen van een vernieuwde, gezondere en meer levensvatbare kern die als inspiratiebron en rolmodel dient en een levend, groeiend en vormgevend deel van de samenleving dient te zijn. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat een eigen, goed geworteld en zichzelf manifesterend zelfvertrouwen, vitaliteit en kracht de ongezond makende delen vanzelf zal verdringen. Kracht (in de breedste zin van het woord) schept zijn eigen ruimte.

Over volk en verwantschap

Mens en Volk

 • Mensen en volkeren worden fundamenteel gedreven door een beschavingsstrijd om te overleven en te overstijgen.
 • Het ijkpunt van deze beschavingsstrijd wordt gevormd door de beschavingsidealen van een volk, welke in nauwe samenhang  tussen land en volk zijn ontstaan en welke in de loop van duizenden jaren zijn gegroeid tot een set eigenschappen en idealen die uniek zijn voor een volk.
 • De band tussen land en volk is meer dan enkel bewoning ervan, het is een symbiose en een eeuwige interactie die beide hebben gemaakt tot wat ze zijn. Het is een diepe, sacrale[1] band.
 • Die uniciteit en verwevenheid vormt haar eigen evidente rechtvaardiging voor de bescherming ervan door het betreffende volk.
 • Een mens is geen tabula rasa, maar een geworteld wezen wiens verschijning en karakter voor het grootste deel een resultante is van haar voorouders.
 • Mensen zijn verschillend qua eigenschappen, talenten en vermogens.
 • Deze verschillen geven een samenleving dynamiek.
 • Een samenleving die zijn mensen met talent, moed, heroiek en thymotische dadendrang in de pas laat lopen met een egalitair gemiddelde, die verliest de noodzakelijke vitaliteit en scheppingskracht alsmede belangrijke rolmodellen in de levensnoodzakelijke beschavingsstrijd.
 • De verwevenheid van levens, tot uitdrukking komend in het web van Wyrd, verbindt mensen, gemeenschappen en het noordse Volk als geheel. Het doet onze daden naresoneren in anderen, in onze levenstijd en ver erna. Hiervan dienen we ons bewust te zijn en hiermee dienen wij bovendien verantwoordelijk en plichtsgetrouw om te gaan.
 • Alle volkeren hebben een eigen identiteit, cultuur, zin voor het schone,  en historie die onlosmakelijk de hunne is. Zo ook wij. Wij zijn het Noordse Volk, een volk van volkeren, met een nauw verwante cultuur, verwantschap en historie, en met regionale verschillen.
 • De mensheid bestaat uit vele volkeren. Ook Europeanen vormen een eigen en unieke geheel. Binnen Europa dient men, omwille van reële culturele verschillen, echter onderscheid te maken tussen de mediterane volken en de noordse volken.
 • Wij zijn het Noordse Volk, een volk van volkeren, met een nauw verwante cultuur, verwantschap en historie, en met regionale verschillen.
 • Ieder volk is soeverein, zelfstandig, onafhankelijk en geheel vrij in het bepalen van regels en waarden voor haar volk. Voor zover het hier niet meer (geheel) over beschikt, is het gerechtvaardigd deze terug te verwerven.
 • Ieder volk heeft het door de mens zelf gegeven recht om in het eigen gebied de (leef-) regels te bepalen voor dat gebied.
 • Geen enkel volk hoeft indringing door anderen te accepteren als het dat niet wil. Geen enkel volk hoeft te accepteren dat anderen deze (leef-)regels compromitteren, ondermijnen of tegenwerken.
 • Ieder volk is verantwoordelijk voor zijn eigen lot. Geen volk is verantwoordelijk voor het lot van een ander volk. Onderlinge behulpzaamheid is wanneer mogelijk echter steeds een waardevolle overweging.

Over man & vrouw en Familie

 • Vrouwen en mannen hebben beide unieke kwaliteiten die evenveel waardering verdienen, en die geen strikt paternalisme of maternalisme rechtvaardigen.
 • Families zijn geen ouderwetse, achterhaalde zaken die vrouwen of mannen terugwerpen in archaische rollen, maar het zijn de meest vitale sociale constructies van een samenleving. Families zijn de kraamkamer van de volgende generaties van ons volk, de vormende eenheden waarin kinderen opgroeien en de belangrijkste leerschool in een mensenleven.
 • Families dienen gebaseerd te zijn op de Europese waarden, verschillend in man-vrouw-zin én gelijk betrokken in de familie-dynamiek.
 • Vrouwen en mannen hebben beiden een vitale rol in de familie. De rol van de vader is even onmisbaar als die van de moeder.
 • Het beeld van een masculine sterke man is niet strijdig met de zorgende en beschermende rol van vader en echtgenoot. Het is zelfs volledig in lijn ermee, aangezien het typisch mannelijke en typisch vrouwelijke, zoals dit in de dynamische noordse geest en samenlevingsmodel zit, elkaar aanvullen en enkel op die manier het typisch Europese creëren én een sterke constructieve dynamiek.
 • Aangezien onze samenleving enkel gebaat is bij gezonde families die de typisch noordse dynamische geest herbergen, ligt het voor de hand dat de rol van de vader en de moeder evengroot zijn en dat ook het typisch vrouwelijke en het typisch mannelijke evenzeer onontbeerlijk zijn.
 • Als economische consequentie dient het model gebaseerd op winstmaximalisatie derhalve te wijken voor een bedrijfsmodel dat meer geworteld is in de directe omgeving en die hun werknemers zien als familiemensen met carriere ipv enkel als een exploiteerbare productiefactor. Het ligt dus voor de hand dat zowel mannen als vrouwen gelijke hoeveelheid thuis-tijd krijgen, hetzij door thuiswerkplekken, hetzij in de vorm van verlof of in de vorm van deeltijd werk.
 • De benadrukking van familie en gezin is niet gedreven vanuit een sentiment naar het verleden. Het vloeit voort uit de realisatie dat er geen adequate vervanging is of zelfs kan zijn voor familie en gezin. Het is de meest vormende en invloedrijke sociale structuur in menselijke samenlevingen.
 • Een herwaardering van de grote thymotische waarde van gezinsrollen voor de samenleving en de verschillende maar gelijkwaardige rollen en kwaliteiten van mannen en vrouwen in sociale structuren is daarom gewenst.
 • Familie en gezin staan om deze reden los van het traditionele. Het vindt zijn kracht in de combinatie van lessen uit het verleden en de langdurig positieve verworvenheden van het heden.
 • Technologische en organisatorische innovatie dient te worden bevorderd en ingezet om werkenden, naar redelijkheid, zo veel mogelijk lokaal te kunnen laten werken zodat zij hun zorgtaken kunnen vervullen.
 • De overheid neemt de zorg niet over, maar faciliteert de gezinnen om hun zorgtaken goed te kunnen vervullen.

Het Noordse culturele erfgoed

 • Het erfgoed van een volk dient in haar geheel beschouwd en gewaardeerd te worden.
 • Wie het Noordse materiële of geestelijke erfgoed (enkel of voornamelijk) bekijkt vanuit de paar donkere bladzijden, maakt zich schuldig aan vertekening en misrepresentatie en ondermijnt daarmee de vitaliteit en kracht van ons volk.
 • Wie het Noordse materiële of geestelijke erfgoed (enkel of voornamelijk) bekijkt en (her-)interpreteert vanuit één religieuze beschouwing, maakt zich schuldig aan vertekening en misrepresentatie en ondermijnt daarmee de vitaliteit en kracht van ons volk.
 • Wie het Noordse materiële of geestelijke erfgoed (enkel of voornamelijk) bekijkt vanuit één politieke of ideologische stroming, maakt zich schuldig aan vertekening en misrepresentatie en ondermijnt daarmee de vitaliteit en kracht van ons volk.
 • De geschiedenis van het noordse volk, resulterend in het huidige Noordse materiële en geestelijke erfgoed, is duizenden jaren oud en dient ook over deze hele periode bekeken te worden.
 • De noordse volksziel is, in nauwe samenhang en interactie met de voorouderlijke grond, gegroeid over deze lange periode, en voor een goed begrip van het noordse volk dient men dit in acht te nemen.
 • Het Noordse materiële en geestelijke erfgoed is een der rijkste bronnen ter wereld en vormt de levende geestelijke rijkdom van het noordse volk en is de ruggegraat voor haar geestelijke ontwikkeling.
 • In het kielzog van WO1 en WO2 is er een realisatie ontstaan: Europeanen zijn verwant aan elkaar, broedervolken. Tientallen miljoenen Europeanen zijn in de bloei van hun leven weggerukt in een broederstrijd. Dit is een heel dure les geweest, en mede orozaak van ons huidige verval, dat er nooit meer een Europese broederstrijd mag zijn.We trekken alleen nog meer ten strijde ter verdediging van ons volk, ons voorouderlijke land, onze beschavingsstrijd en de verdediging van onze bestemming als volk.

Over staat

 • De staat is dienstbaar aan haar volk en haar beschavingsstrijd.
 • De staat dient op prestaties te worden afgerekend en kan desgewenst in haar geheel door het volk worden vervangen.
 • De staatsvorm is een resultante van de beschavingsstrijd van een volk, en van de volksziel. Deze, met inachtneming van de actuele omstandigheden, bepalen welke staatsvorm het meest in het belang van het volk is.
 • De natie-staat is een juridische en administratieve entiteit die zelf geen ander bestaansrecht heeft, dan de toestemming van de bevolking om het te laten bestaan zolang het volk er zelf heil in ziet. Anders gezegd, een volk kiest ten alle tijden zelf haar staats- en organisatievorm.
 • Een samenleving heeft een sterke leidende groep protagonisten nodig, in woord en daad, om voorop te gaan in de beschavingsstrijd. Zij vormen een elite, niet op basis van bezit, maar enkel op basis van hun vitaliteit, dynamiek, toewijding aan de noordse volksziel, en hun voorbeeldige naleving van de hogere noordse waarden. Zonder een dergelijke groep zijn het per definitie de meer wankelmoedigen en door lagere (bijvoorbeeld economische) motieven gedreven mensen die de weg bepalen en hierdoor een heel volk mee kunnen slepen naar lagere grond.
 • De groep beschavingsidealistische protagonisten behoeft geen gepriviligeerde macht.
 • Decentraal waar het kan, centraal waar het moet.
 • op gelijke wijze en naar gelijke maatstaven worden behandeld.
 • Een volk heeft het onvervreemdbare recht om de staat (en dus feitelijk het staatsapparaat) zijn bevoegdheden te ontnemen en de natie terug te nemen in eigen hand. Dit recht staat boven de staatsvorm en het geldende staatsrecht.
 • De staat mag alleen in geval van nood een tekort op de begroting hebben. Bij overschrijding dient bovendien een solide plan te worden gemaakt om het tekort (en de resulterende schuld) zo snel mogelijk ongedaan te maken.
 • Het bestuur van een stad, regio of land is uitsluitend gebaat bij een ambtenarij waarin ambtenaren rekenschap afleggen over hun werk op basis van prestatieafspraken.
 • Met goede bestuurders in een slecht systeem kan nog goed bestuurd worden. Met slechte bestuurders werkt het beste systeem niet.
 • Het staatsapparaat, in welke staatsvorm dan ook, dient een moderne, strak georganiseerde slanke en beweeglijke organisatie te zijn.
 • Regelgeving dient zo eenvoudig mogelijk te zijn. Ambtenaren dienen de ruimte te krijgen om specifieke invulling te geven om tot een goede detaillering van deze regels te komen, met dien verstande dat gelijke gevallen
 • De afhankelijkheid van de staat ten opzichte van de grote financiële instituties moet tot een absoluut minimum worden beperkt.

Over de Samenleving

 • De hoogste waarden voor een samenleving zijn kracht en gezondheid van lichaam en geest.
 • De gezondheid (in brede zin) van een volk hangt af van de mate waarin zij in lijn is met haar volksziel.
 • Een sterke, onafhankelijke en veerkrachtige samenleving, die aan nieuwe uitdagingen en problemen snel, adequaat en scherpzinnig het hoofd kan bieden, is een samenleving die twee zaken moet beheersen: beweeglijkheid en kracht.
  • Beweeglijkheid zorgt ervoor dat je snel op nieuwe ontwikkelingen in kunt springen en een nieuwe weg kunt banen.
  • Kracht zorgt ervoor dat je gericht alle mankracht en middelen in die nieuwe richting kunt inzetten.
 • De overheid biedt sociale voorzieningen en andere faciliteiten. Deze worden echter alleen gegeven volgens het één recht = één plicht principe. Dat betekent dat degene die zich tot de staat wendt voor een voorziening, niet behandeld wordt als een hulpeloos slachtoffer, maar als een gelijkwaardige partner die, naar beste vermogen, een (eventueel zelf te bepalen maar passende) tegenprestatie levert hiervoor. Dus voor iedere individuele faciliteit, voorziening of dienst die je van de staat vraagt, dien je een tegenprestatie te leveren.
 • Een samenleving dankt zijn sociale karakter aan de innerlijke samenhang en natuurlijke verbondenheid en verwantschap, en aan het bewust zijn hiervan. Het dankt zijn sociale karakter niet aan financiële, juridische of administratieve constructies die het staatsapparaat bedenkt.
 • Ongelijkheid is een inherent gegeven van iedere menselijke samenleving omdat mensen over verschillende intellectuele, mentale, geestelijke en fysieke capaciteiten en talenten beschikken. Iedereen moet een gelijke kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen, maar het is evident dat dit zal leiden tot verschillende kwaliteiten en vaardigheden in mensen.
 • Rechtvaardigheid kan niet bestaan uit het eindeloos herverdelen van middelen, want na iedere herverdeling zal er logischerwijze een nieuwe ongelijkheid van middelen ontstaan omdat mensen verschillende capaciteiten hebben. Rechtvaardigheid kan er alleen uit bestaan dat iedereen in gelijke mate toegang wordt verschaft tot onderwijs, rechtspraak en dergelijke, zodat mensen hun talenten kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van iemands talenten hangt echter niet alleen af van deze toegang, maar ook van kwaliteiten zoals wilskracht, discipline en inzicht.
 • Door toegang tot bibliotheken, onderwijs en dergelijke te verschaffen is het iedereen mogelijk om de eigen talenten te ontwikkelen die dit wil. Wie zich niet voor de eigen ontwikkeling wil inzetten is ook niet door een staat te helpen.

Over natuur

 • De mens is een onlosmakelijk onderdeel van én in de natuur.
 • De mens draagt als meest bewuste en technologisch wezen een grote verantwoordelijkheid voor de natuur.
 • Energie en brandstof dienen we zelf, op schone wijze, op te creëren. Gebruik van fossiele brandstoffen dienen bij voorkeur tot nul te wordren beperkt.
 • Bio-industrie is een onnatuurlijke en schadelijke manier van omgaan met onze natuurlijke omgeving, evenals slachtwijzen die het leed voor een dier niet tot een hoogst haalbaar minimum beperken. Productie en import hiervan dienen tegen te worden gegaan
 • Biologische productiewijzen hebben voorrang op meer schadelijke productiewijzen.
 • Milieuvervuiling is een globaal probleem. Het is echter niet uitsluitend ons probleem. Wij moeten er aan werken dat onze landen schoon zijn en onze productieprocessen geen nieuw afval produceren. Wanneer wij dit bereiken zijn wij een voorbeeld voor anderen. Het kan echter wel in ons belang zijn om hulp en/of pressiemiddelen in te zetten om andere gebieden over te halen om ook hun zaken op orde te krijgen.
 • Overbevolking is een globaal probleem. Maar wij vormen niet het probleem en zijn ook niet verantwoordelijk voor andere werelddelen. Het is wel in ons belang om mee te denken aan een oplossing. Deze oplossing is echter niet het opvangen van andermans bevolkingsoverschot en daarmee het in stand houden van het probleem.

Over waarden

 • De Negen Nobele Waarden zijn een voorwaarde voor een vrij, sterk, wijs, levenskrachtig en trots leven.
 • De Negen Nobele Waarden zijn: eer, moed, loyaliteit, eerlijkheid, zelfstandigheid, standvastigheid, ijver, gastvrijheid, zelfbeheersing.
 • Een andere formulering van deze waarden is:
  • Sterk zijn is beter dan zwakte
  • Moed is beter dan lafheid
  • Vreugde is beter dan een zondegevoel
  • Eervol is beter dan oneervol
  • Vrijheid is beter dan slavernij en onderdanigheid
  • Verwantschap is beter dan eenzaamheid
  • Waarheid is beter dan dogma
  • Kracht is beter dan lethargie
  • Een band hebben met je voorouders is beter dan ontworteld zijn
 • Hoe hoger je maatschappelijke positie, hoe hoger de lat moet liggen voor de naleving van de Negen Nobele Waarden.
 • Het concept Sigr is een gezonde, constructieve expressie van het leven.
 • Titels brengen mensen geen eer, maar mensen kunnen eer brengen aan titels door hun daden.
 • Ieder verworven recht dient in gelijke mate en in gelijke aard gepaard te gaan met een verworven plicht of verantwoordelijkheid.

Over Economie en Financiën

Algemeen

 • De kracht van een systeem blijkt niet alleen uit de duur dat je het vol kunt houden (sustainability), zonder om te vallen, maar ook uit het vermogen om klappen op te vangen zonder om te vallen (resilience of agility). Hier ziet men kracht en dynamiek aan het werk. Kracht is nodig om iets lang vol te houden (sustainability) en dynamiek is nodig om te kunnen reageren op allerlei ontwikkelingen (agility).
 • Een samenleving dient voor haar basisbehoeften onafhankelijk te zijn van andere machtsblokken, zodat men het eigen lot altijd maximaal in eigen handen kan houden.
 • Economische groei is op zichzelf geen zinvolle doelstelling. Het welzijn en het vermogen van een samenleving om sterk, zelfvoorzienend en onafhankelijk te zijn en te blijven, zijn dit wel.
 • Economische onafhankelijkheid, voor het verkrijgen de benodigde goederen of grondstoffen, is een groot goed dat weliswaar soms geld kost, maar dat qua waarde de kostprijs overtreft.
 • Een waarde- en thymoseconomie is veruit te prefereren boven een geldeconomie.
 • Bescherming van onze onafhankelijkheid, zelfstandigheid en zelfvoorzienendheid is een groot goed.
 • De thymos-economie produceert (deels) andere dingen dan de eroseconomie. Anders gezegd: de trots produceert (deels) andere dingen dan het verlangen! Bovendien produceert het ook anders, vervuiling schept bijvoorbeeld geen trots.

Banken

 • Banken dienen ondernemingen te zijn die dienstbaar aan de (lokale en regionale) samenleving zijn.
 • Wanneer een bank te veel macht verzamelt, dient deze te worden opgebroken in kleinere, losse eenheden.
 • Wanneer buitenlandse banken hier te veel macht verzamelen, dienen zij van de markt geweerd te worden of eveneens te worden opgesplitst in kleinere, losse eenheden.
 • Bonusstructuren die aanzetten tot speculatie of tot gedrag dat niet direct dienstbaar is aan de samenleving worden verboden.
 • De staat, die zelf qua structuur en inhoud ondergeschikt is aan de wil van het volk, moet binnen deze dienstbaarheid een controlemechanisme hebben om de financiële wereld te controleren op de invulling en uitvoering van het dienstbare taak.

Innovatie

 • Het ontwikkelen van nieuwe technologie en het maken van vorderingen op wetenschappelijk vlak kan ons helpen om de kwaliteit en de slagkracht van onze samenleving te verbeteren.
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten dient altijd gepaard te gaan met een milieuplan, zodat de productie van die goederen netto geen beslag legt op het milieu.
 • Een innovatie dient, ook in ecologische zin, qua toepassing en gevolgen voor de samenleving ten einde gedacht te zijn, voordat introductie op de markt volgt.
 • Onderzoek naar en innovatie van telewerken en werkplekonafhankelijk werken verhoogt de concurrentiekracht én stelt mensen in staat om hun taken in huis beter te verrichten wat de sociale cohesie ten goede komt.

Over spiritualiteit en religie

 • Spiritualiteit en religie zijn twee verschillende dingen die echter wel samen kunnen vallen. Spiritualiteit kan dus ook atheïstisch zijn.
 • Religie en monotheïsme zijn eveneens twee verschillende dingen.
 • In het onderwijs dient ook uitgebreid aandacht te worden gegeven aan de inheemse noordse religies en levensbeschouwingen.
 • Spiritualiteit, of beter gezegd het spirituele pad, is het werken aan jezelf in connectie met de wereld om je heen. Dit is een pad en niet een punt aan de finishlijn.
 • Spiritualiteit kan zeer eigentijds zijn en het kan je verder helpen om jezelf te verwezenlijken in dit leven, vooral ook in connectie met je thymos en met de noordse spirituele en levensbeschouwelijke erfenis.
 • Religie en spiritualiteit is ieders eigen vrije keuze.
 • Religie is onacceptabel als fundament voor staatsinrichting en wetgeving.
 • Mensen bepalen zelf hun persoonlijke heil en hebben geen verlossing door een god nodig.
 • De waarheidspretentie van een religie is nooit correct en nooit terecht.
 • Heilige boeken van welke godsdienst dan ook, hebben op geen enkele wijze een juridische status die anders is dan die van welk ander boek dan ook.
 • De staat financiert geen enkele religie en geen van haar activiteiten of projecten. Financiering uit het buitenland is ook niet toegestaan.
 • Goed en kwaad zijn relatieve en subjectieve oordelen. Wie oordelend spreekt in deze absolute termen verkondigt derhalve onwaarheden.
 • Iedereen bepaalt zijn of haar eigen verhouding met de Goden en Godinnen, zij het als godheden, als metafysische krachten, als natuurkrachten, in atheïstische zin of anderszins.
 • De mens is geen onderdaan of onderworpene van welke god dan ook.

Over ideologieën

 • Ideologieën en religies zijn ondergeschikt aan de belangen en de wil van het volk.
 • Ideologieën of religies gebaseerd op nederigheid, ressentiment, deemoed, slavenmoraal of zelfontkenning zijn destructief voor de geest en zijn mens- en levensvijandig en daarom ongeschikt als basis voor een samenleving.

Over Onderwijs

 • Onderwijs moet mensen doen groeien in mentale, geestelijke, intellectuele en fysieke kracht.
 • Onderwijs moet mensen bewust maken van de essentie van volkeren en hun samenlevingen. Primair dient het te gaan om de noordse volken  en hun samenlevingen en historie.
 • Onderwijs dient kinderen te helpen om van kind naar volwassene te groeien. Dat doe je niet door hen in een kunstmatige, klinische omgeving met kennis te vullen. Onderwijs moet een plaats zijn waar studie, (serieus) spel, projecten, discussie en oefening plaats vindt in een levende en levendige omgeving die kinderen uitdaagt om te groeien.
 • Onderwijs staat in dienst van de beschavingsstrijd van een volk en dient kinderen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden.

Over Traditie en Moderniteit

 • Citaat: “Traditie is niet het aanbidden van de as, maar het doorgeven van het vuur.”
 • Traditie en moderniteit zijn beiden geen doel op zich.
 • Traditie geeft ons identiteit, bindt de mensen en het land, en geeft ons toegang tot de wijsheid en inspiratie van vele generaties voorouders
 • Moderniteit opent de ogen voor nieuwe mogelijkheden en behoed ons voor een vastgeroeste blik.
 • De beiden dienen verweven te zijn in het leven.
 • Modern en beter zijn twee verschillende begrippen. Iets moderns is net zo min beter als iets traditioneels slechter zou zijn.

Over Europa

 • Door de aanwezigheid van grote mogendheden zoals de VS, China en India, is het voor Europa zaak om te zorgen voor een constructieve bundeling van krachten zodat we als gebied de slagkracht hebben die nodig is om sterk en zelfstandig te blijven.
 • Noord-Europa en Zuid-Europa zijn twee gebieden met een verschillende ontwikkelingssnelheid. Het is in beider belang dat de EU zich splitst in een twee samenwerkingsverbanden, namelijk een soort Noord-Europese Unie en een Zuid-Europese Unie. Elk heeft een eigen karakter en structuur, geënt op de eigenheden van het gebied.
 • De Noordelijke Europese Unie dient gestoeld te zijn op de hier genoemde beginselpunten.
 • De Noordelijke Unie moet een unie van regio’s zijn met een los confederaal karakter met vergaande bevoegdheden voor de regio’s.
 • Decentraal waar het kan, centraal waar het moet.
 • Een Europese broederstrijd zoals in WO1 en WO2 moet ten alle tijden vermeden worden. Onderlinge concurrentie is goed, maar wel vanuit het besef van een diepe en lange verbondenheid als Europeanen.

Over veiligheid

 • Een volk moet ten alle tijden voorbereid zijn op fysieke strijd om zichzelf te verdedigen. Leidende gedachte is: het is beter om goed voorbereid te zijn en onderwijl te hopen en zogen dat het niet nodig is, dan dat men hoopt op een goede afloop maar niet is voorbereid wanneer de nood aan de man is.
 • Uiteindelijk is het volk altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. De staat kan deze taken gedelegeerd krijgen van het volk, maar blijft zelf de aangewezene om zichzelf te verdedigen. In tijden waarin een terecht wantrouwen naar de staat toe toeneemt, neemt evenredig hiermee de morele plicht en verantwoordelijkheid toe om het heft opnieuw in eigen handen te nemen.
 • Het leger en de politie wordt normaliter aangestuurd door de staat, maar de loyaliteit kan echter alleen maar bij het volk liggen en niet bij de staat. Het volk behoudt dan ook altijd het recht om de staat de zeggenschap te ontnemen. Het volk bepaalt zelf wanneer deze zeggenschap weer gedelegeerd kan worden naar de staat.

Internationale Betrekkingen & Geopolitieke Verhoudingen

 • Het Noordse volk streeft naar goede betrekkingen met alle andere volkeren in andere delen van de wereld. Basis hiervan kan echter alleen de gelijke bereidwilligheid in woord en daad zijn van de andere volkeren.
 • Door Europa’s huidige interne problematische ontwikkelingen dient Europa op eigen grondgebied primair haar eigen belangen na te streven en die van anderen hier aan ondergeschikt te maken.
 • Europa is niet verantwoordelijk voor de problemen elders in de wereld. Ieder gebied is zelf verantwoordelijk voor haar eigen lot en haar eigen problemen.
 • Het non-interventieprincipe is het uitgangspunt van buitenlandbeleid
 • Opvang van vluchtelingen vindt escalerend plaats in het betreffende land zelf, dan pas in de omringende landen, vervolgens op het betreffende continent, en ten slotte elders in de wereld.
 • Geen land of volk kan verplicht worden om vluchtelingen op te vangen. Hiertoe kan geen morele, juridische of welke andere plicht bestaan.

Grondslagen voor Volkerenrecht

 • Een volk bewoont doorgaans al tientallen of honderden generaties een bepaald stuk land. Het volk heeft hierdoor een zeer nauwe band met het land opgebouwd dat ver terug gaat in de tijd. Het is één geworden met de volksziel (Jung) en ligt hier ook voor een belangrijk deel aan ten grondslag, welke tot stand is gekomen in een wisselwerking tussen historische (ofwel verleden) daden van het volk en de aard, structuur en het karakter van het land in al die jaren.
 • Veroveringen of bezettingen van welke aard dan ook doen geen enkele afbreuk aan deze nauwe band. Zelfs niet als deze 2 of 3 generaties duurt. Wat in zo veel jaren gesmeed is, kan niet in zo korte tijd ongedaan worden gemaakt.
 • Deze natuurlijke band is in zichzelf een rechtvaardiging voor de verdediging van het eigen volk en het eigen land. Deze rechtvaardiging berust op:
  • het natuurlijke karakter van deze band, in biologische zin. Een volk is vergroeit met het land;
  • het historische karakter van deze band en de lange duur ervan;
  • het door de mens zelf toegekende zelfbeschikkingsrecht van een volk en haar land.
 • Anders gezegd, een volk is op het land waarmee zij de band heeft, volledig vrij om regels op te stellen en te handhaven voor zover zij het eigen volk en/of het eigen land betreft en om de eenheid van land en volk te bewaken, te bewaren en te verdedigen tegen iedere invloed die deze eenheid ondermijnt.
 • Een volk heeft altijd een vorm van bestuur, hoe omvangrijk of rudimentair dan ook. Deze kan men bestempelen als ‘staat’. In de verhouding staat-volk is het volk de bepalende factor betreffende de soevereiniteit van dit volk, en de staat is hieraan ondergeschikt.
 • Universalisme en meer in het algemeen de claim dat iets wereldwijd van toepassing is of geschikt en goed is voor alle volkeren is strijdig met de soevereiniteit van volkeren en is derhalve onacceptabel.

[1] Niet in religieuze zin, maar in geestelijke, natuurlijke en spirituele zin.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s